Artikel 1. Wettelijke bepalingen

Deze algemene voorwaarden en bijhorend privacybeleid zijn van toepassing op de onderneming SolidConsult BV, met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Ternatstraat 37, VBR België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder het nummer 0722.536.271, hierna SolidConsult genoemd. Gelieve in geval van enige problematiek volgende persoon te contacteren: BORREMANS Niels – [email protected].

Deze algemene voorwaarden met bijhorend privacybeleid zijn een overeenkomst tussen u (de bezoeker/klant) en SolidConsult en zijn van toepassing op al haar klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van SolidConsult-website(s) *.solidconsult.be.

Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen SolidConsult en de klant mogen in geen geval gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SolidConsult.

Artikel 2. Totstandkoming, wijzigingen en aanvullingen van overeenkomst

Bestellingen die in naam van de klant worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door de klant en zijn bindend. SolidConsult heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling en/of opdracht, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. een vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de klant weigeren.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen en/of diensten.

Uitingen van SolidConsult, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de website www.solidconsult.be of andere informatiekanalen, met betrekking tot goederen en/of diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van SolidConsult van de bestelling van de klant, of door aanvang van de uitvoering van de bestelling door SolidConsult. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail of per sms) of, indien is overeengekomen, schriftelijk (per brief) of mondeling plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant daartegen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 3. Accepteren van onze voorwaarden

Door een bezoek aan alle website van solidconsult.be, het bekijken, openen of anderszins gebruik maken van één of meerdere diensten of informatie gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend bij SolidConsult, erkent u uitdrukkelijk precontractueel in kennis te zijn gesteld met onze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Als u niet wilt worden gebonden aan onze voorwaarden is uw enige optie solidconsult.be niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten aangeboden door SolidConsult, tenzij schriftelijk overeengekomen.

U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en SolidConsult vastleggen.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van diensten

U accepteert en bent het er mee eens dat SolidConsult het recht heeft haar diensten te wijzigen, te verbeteren of te staken zonder toestemming en kennisgeving aan u, zelfs als u (tijdelijk) geen toegang meer zult hebben tot alle informatie daarin weergegeven. Bovendien erkent u dat SolidConsult het recht heeft diensten aan u te verlenen via haar dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

Artikel 5. Eigendomsrechten en opleveringen

U accepteert en bent het er mee eens dat solidconsult.be eigendoms- en vertrouwelijke informatie, inclusief handelsmerken, dienstmerken en patenten −beschermd door (internationale) intellectuele eigendomsrechten− kan bevatten.

SolidConsult geeft u het recht de inhoud van haar website, solidconsult.be te bekijken en een enkele kopie te maken voor offline, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Onze eigen inhoud mag in geen geval verkocht, gereproduceerd of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming. Eventuele handelsmerken van derden, service-merken en logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Origineel materiaal geproduceerd door SolidConsult blijft altijd onze eigendom.

Alle door SolidConsult geleverde goederen blijven hoe dan ook geheel eigendom van SolidConsult onderwijl deze niet door de klant in zijn totaliteit zijn voldaan met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

De klant is verplicht de geleverde goederen waarvan het eigendom bij SolidConsult berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. Deze paragraaf is niet van toepassing op goederen die door SolidConsult op elektronische wijze geleverd werden.

Elke verdere rechten die niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden. De domeinnaam solidconsult.be en solidconsult.eu zijn eigendom van SolidConsult.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle door SolidConsult aangeleverde goederen zoals codes, licenties, ontwerpen en alle andere virtuele goederen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de klant. Deze goederen mogen niet zonder voorafgaande toestemming van SolidConsult worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, of aan derden worden doorgegeven.

Dit artikel is niet van toepassing op materiële goederen.

Artikel 7. Ingediende inhoud

Wanneer u niet-persoonsgebonden inhoud op solidconsult.be publiceert wordt deze inhoud tegelijkertijd onherroepelijk, wereldwijd en onder royaltyvrije licentie gepubliceerd. U bevestigt en garandeert dat deze vereiste autoriteit aan u toegekend is. SolidConsult is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten op de website of één van de diensten die u worden aangeboden.

Artikel 8. Dienstverlening, aanbod, prijzen en betaling

Prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. SolidConsult is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Indien een vast uurtarief is overeengekomen zal SolidConsult daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit uurtarief tot gevolg heeft. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst. Uurtarieven zijn jaarlijks aan te passen in functie van de marktsituatie.

De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde goederen verhogen.

In dat geval is SolidConsult gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

De klant betaalt de door zich bestelde goederen en diensten in de overeenkomst vermelde prijs. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. De klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die SolidConsult maakt om enig incident dat in deze algemene voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te handelen.

Al hetgeen de klant betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Informatie die wordt gedeeld op de website https://shop.solidconsult.be is louter informatief. SolidConsult beperkt zich op voorgenoemde website (https://shop.solidconsult.be) tot het promoten van producten die verkocht worden door derde partijen. Er kan hier nooit spraken zijn van een overeenkomst tussen de klant/bezoeker en SolidConsult.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De klant wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van SolidConsult dat verder vermeldt staat. De klant dient binnen een termijn van 20 dagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar SolidConsult op rekeningnummer BE29 0689 3338 6264, Belfius Bank NV, BIC GKCCBEBB. Facturen worden elektronisch naar de klant verstuurd, tenzij hij een schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen.

In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt –zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is– het saldo verhoogd met een forfaitaire schadebeding van 15% op het totaal van de openstaande factuurbedragen met een minimum van €25 en een maximum van €1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de klant dan het voordeel van de toegekende disconto’s op het gewoon tarief.

Elke door de klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Artikel 10. Communicatie

Iedere communicatie tussen SolidConsult en de klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door SolidConsult opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.

De klant zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht rechtstreeks overmaken aan SolidConsult in een gebruikelijk formaat. De klant is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyrights, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal.

De klant zal SolidConsult onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Artikel 11. Niet-aansprakelijkheidsverklaring SolidConsult

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van *.solidconsult.be geheel op eigen risico is en dat onze diensten worden verstrekt “As Is” en “As Available”. SolidConsult maakt geen expliciete of impliciete garanties, aantekeningen of weergaven die te maken hebben met de werking, informatie, inhoud, materialen of producten van de website. Deze bevatten, maar zijn niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en waarborgen dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat gebreken in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid SolidConsult

SolidConsult is nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door de klant van de goederen of diensten.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 vrijwaart de klant SolidConsult voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de overeenkomst, goederen en/of diensten.

 • Eventuele aanspraken dient de klant binnen 5 werkdagen na levering van de goederen bij SolidConsult in te dienen, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn;
 • SolidConsult kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan haar toevertrouwd materiaal;
 • SolidConsult raadt de klant aan haar geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal;
 • de klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van misbruik van de diensten;
 • tenzij anders schriftelijk overeengekomen is de klant verantwoordelijk voor een back-up van alle data die de klant bezit. Dit heeft betrekking op de informatica-infrastructuur (webruimten, computers, mobiele apparaten, etc.). SolidConsult kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies, vertragingen of (stroom- of internet-)onderbrekingen van de geleverde goederen en/of diensten;
 • SolidConsult kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor problemen die voortvloeien uit het plaatsen van data op haar systemen door de klant;
 • SolidConsult kan nooit verantwoordelijk gesteld worden door de gevolgen van overmacht;
 • SolidConsult kan voor schade die aangericht werd door derden niet aansprakelijk gesteld worden door de klant. De klant dient rechtstreeks contact op te nemen met deze derden of bevoegde instanties hiervoor te raadplegen.

Artikel 13. Beperking van aansprakelijkheid

De klant begrijpt en accepteert dat SolidConsult in geen geval kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan.

De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of SolidConsult op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van SolidConsult jegens de klant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de klant aan SolidConsult betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief btw.

Artikel 14. Verantwoordelijkheid van de klant

De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde goederen en/of diensten bij SolidConsult. De klant zal SolidConsult behoeden tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures die daaruit voortvloeien.

Artikel 15. Externe inhoud

*.solidconsult.be kan hyperlinks naar inhoud, reclame of websites van derden bevatten. U erkent en accepteert dat SolidConsult hier niet verantwoordelijk voor is en over deze inhoud geen uitspraken doet.

Artikel 16. Geresulteerde schade door de klant

Door het gebruikmaken van de door SolidConsult verleende diensten, gaat de klant ermee akkoord SolidConsult te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die begaan wordt op deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Gebreken en klachten

Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van de door SolidConsult geleverde goederen en/of diensten, dienen aangetekend te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking op dit artikel.

Indien de klant niet binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of diensten reageert wordt hij geacht de door SolidConsult geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de klant echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Klachten omtrent facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van 5 kalenderdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde materiële goederen, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten of voor ontbinding van de overeenkomst.

De klant is verplicht, nadat hij zich ervan heeft vergewist dat het geleverde goed het juiste is, de goederen direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen worden door SolidConsult slechts in behandeling genomen indien zij binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde goed te hebben goedgekeurd.

Enkel demo-producten (goederen met een geopende verpakking, lichte beschadiging en/of gerepareerde goederen) die bij levering defect blijken te zijn kunnen worden teruggenomen. Hierop zijn de vermelde voorwaarden in de paragraaf hierboven van toepassing. De kosten voor het ophalen van goederen zijn in een dergelijk geval ten laste van SolidConsult.

Enkel goederen die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukte) tape en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggenomen. De klant draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de goederen die worden teruggenomen. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van SolidConsult zijn de kosten voor retourzending ten laste van de klant en heeft SolidConsult het recht om een vergoeding voor behandeling van de teruggenomen goederen in rekening te brengen.

Artikel 18. Garantie, ruilen en terugzenden van materiële goederen

De garantie met betrekking tot de door SolidConsult geleverde materiële goederen beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

De klant heeft jegens SolidConsult enkel recht op garantie indien en voor zover door toeleveranciers of de fabrikanten nog garantie wordt verstrekt aan SolidConsult.

Iedere garantieverplichting vervalt indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik. Het is mogelijk dat door SolidConsult op computers (notebooks, desktops en servers) een verzegelingstape is aangebracht. Indien deze tape niet meer intact is, vervalt de door SolidConsult verstrekte garantie automatisch. Het is mogelijk dat de fabrieksgarantie geldig blijft.

SolidConsult mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen of de klant op een rechtsgeldige manier aangetoond heeft de goederen teruggezonden te hebben, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant, tenzij anders vermeld.

De klant alleen is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 19. Leverings- en uitvoeringstermijnen

Alle door SolidConsult genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan SolidConsult bekend waren. Opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent overmacht, beschreven in artikel 12.

Overschrijding van de door SolidConsult opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. Zodus kan de klant mogelijke gebreken die ondanks alle zorg in het resultaat zouden zijn geslopen, niet aangrijpen om een openstaande factuur niet te betalen.

Artikel 20. Acceptable Use Policy (AUP)

Richtlijnen beschreven in dit artikel maken integraal deel uit van deze AUP.

§ Algemeen

Klanten van SolidConsult waarvan wordt vastgesteld dat zij deze voorwaarden overtreden (uitsluitend en alleen ter beoordeling van SolidConsult) worden onderworpen aan onmiddellijke schorsing en uiteindelijke opheffing van het account zonder terugbetaling van vooruitbetaalde diensten.

SolidConsult kan de klant aansprakelijk stellen voor veroorzaakte schade en voor de kosten die gemaakt worden om deze voorwaarden te handhaven.

Enige daad die resulteert in het onderbreken van de diensten aan andere klanten van SolidConsult of aan andere internetgebruikers onderwerpt de klant aan onmiddellijke opheffing van het account zonder terugbetaling van vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor de kosten van verloren diensten, plus de kosten van het onderzoek.

Enige poging zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot enig systeem, hetzij in het netwerk van SolidConsult, hetzij in enig ander netwerk, zal de klant onderwerpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met, maar niet beperkt tot, onmiddellijke opheffing van het account zonder terugbetaling voor vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkrijgen van ongeoorloofde toegang of een poging ongeoorloofde toegang te verkrijgen.

De klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die SolidConsult maakt om enig incident welke in deze algemene voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te wikkelen.

§ Netwerkgebruik

Het is klanten niet toegestaan de systemen en/of netwerken van SolidConsult te gebruiken om:

 • systemen in het netwerk te verstoren;
 • netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren;
 • te pogen veiligheidsmaatregelen van enig aan internet gekoppeld systeem te doorbreken;
 • de apparatuur, hardware, software, data of diensten van SolidConsult te beschadigen of in ongebruik te brengen;
 • het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • bedrieglijke online marketingpraktijken uit te voeren;
 • inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers;
 • virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma’s in het netwerk of systeem te introduceren;
 • het systeem aan te wenden om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot andere computersystemen, netwerken of programma’s;
 • ongeoorloofde toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een systeem of een netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk;
 • zonder toestemming data of verkeer van enig netwerk of systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk;
 • diensten aan een gebruiker, systeem of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen;
 • doelbewust op zoek te gaan naar informatie over anderen, of bestanden, andere gegevens of wachtwoorden van anderen te kopiëren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker;
 • inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma’s en gegevens;
 • inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen; voorbeeld: klanten zullen niet opzettelijk programma’s ontwikkelen of gebruiken die andere gebruikers hinderen of een computer, computersysteem of netwerk infiltreren en/of beschadigen of de softwarecomponenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen;
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt;
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bedreigingen bevat of oproept tot lichamelijk geweld of het vernielen van eigendommen;
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bij een andere Internetgebruiker overlast veroorzaakt;
 • frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, onderwerpen of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van financieel bedrog te promoten, zoals (maar niet beperkt tot) “piramide-systemen”, “snel rijk worden-systemen” of “kettingbrieven”;
 • identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden;
 • te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie;
 • toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van SolidConsult of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens;
 • enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software;
 • persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming.

§ E-mail

Het is klanten niet toegestaan om:

 • ongevraagde commerciële e-mail (“UCE”) of ongevraagde bulk e-mail (“UBE”) te verzenden naar enige internetgebruiker via een SolidConsult-account of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze SolidConsult impliceert;
 • e-mail, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden;
 • e-mail te versturen naar meer dan 25 adressen tegelijkertijd (gebruikmakend van To-, Cc- of Bcc-headerregels), met uitzondering van mailinglists onder beheer van SolidConsult;
 • e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 200 adressen zonder voorafgaande toestemming van SolidConsult; voorgaande regel blijft van toepassing wanneer toestemming is verleend;
 • enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen;
 • tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van SolidConsult te koppelen.

Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. SolidConsult behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren. Elke vorm van mailinglist-gebruik binnen het netwerk van SolidConsult moet voldoen aan de richtlijnen van MAPS en RFC 3098.

Artikel 21. Registratie domeinnamen

§ Registratie

Elke registratie van eender welk domein met vrijwillige en gewilde ingave van alle klantengegevens, verbindt de klant onherroepelijk. Hetzelfde geldt indien SolidConsult op schriftelijke vraag van de klant één of meerdere domeinnamen registreert.

§ Verantwoordelijkheid

Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, is SolidConsult op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn.

§ Duur van de overeenkomst

De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar (contractduur), tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren, die 3 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Zonder deze opzegging wordt de contractduur automatisch met 1 jaar verlengd en aangerekend zonder mogelijkheid tot enige terugbetaling door SolidConsult.

§ Facturatie

Facturen voor de registratie van één of meerdere domeinnamen zijn steeds betaalbaar binnen 20 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

§ Nameservers

De klant verbindt er zich toe om, wanneer SolidConsult hierom verzoekt, de domeinnaam te voorzien of te laten voorzien van minstens twee nameservers, die op hun beurt correct geconfigureerd zijn om datatrafiek via de domeinnaam in goede banen te leiden. De klant zal onder geen beding de nameservers van SolidConsult opgeven indien hij bij SolidConsult geen bijhorend webhosting-pakket huurt of verbonden is aan een SaaS-contract.

§ Contactgegevens

De klant zal bij het registreren van de domeinnaam, naast de andere benodigde gegevens, de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres opgeven van de hoofdcontactpersoon. Dit e-mailadres dient te allen tijde functioneel te zijn en niet betrokken te zijn op één van de domeinnamen die bij SolidConsult worden gehuurd door om het eender welke klant. De klant zal te allen tijde aan de vereisten van dit e-mailadres voldoen, en zal indien nodig een wijziging van e-mailadres aan SolidConsult doorgeven. Meer informatie hierover leest u in artikel 10.

§ Modaliteiten

De klant neemt kennis van het feit dat SolidConsult enkel als tussenpersoon handelt tussen de klant en de domeinprovider. Het aanvragen en onderhouden van de domeinnaam dient enkel en alleen als extra dienstverlening aan de klant te worden gezien.

De klant erkent dat SolidConsult geen enkele beslissende controle heeft over het aanvragen, het registreren, het aanpassen, het onderhouden of het annuleren van een domeinnaam, inzonderheid wat betreft de reglementering die door ICANN, DNS Belgium of enige andere relevante autoriteit wordt gehanteerd.

SolidConsult zal op geen enkele manier worden aansprakelijk gesteld indien de klant de controle over de domeinnaam verliest ten gevolge van dergelijke reglementering of enige andere reden omschreven in artikel 24. SolidConsult zal, indien nodig, op een behoorlijke manier trachten de belangen van de klant te verdedigen.

Artikel 22. Webhosting en SaaS-contract

§ Eigendom en bescherming

Alle elementen en gegevens van de website die door de klant aan SolidConsult worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, onder meer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de klant.

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de klant, waarborgt hij dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elk er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

De klant vrijwaart SolidConsult tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 22.

De klant maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De klant aanvaardt dat SolidConsult in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

De klant aanvaardt dat SolidConsult alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service en SaaS-oplossing:

 • de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch);
 • deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de internetgebruikers.

§ Duur van de overeenkomst

Een webhostingpakket en SaaS-oplossing wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar (contractduur), tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 3 maanden te respecteren, die 3 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Zonder deze opzegging wordt de contractduur automatisch met 1 jaar verlengd en aangerekend zonder mogelijkheid tot enige terugbetaling door SolidConsult.

Artikel 23. Software en updates

Gedurende de duur van de overeenkomst zal SolidConsult de actuele versie van de software ondersteunen of vervangen door andere versies die “upwards compatible” zijn.

Die updates omvatten nooit de updates van andere software, ook niet van deze die vanuit (delen van) de voor de klant ontwikkelde en/of geconfigureerde software opgeroepen kunnen worden of in combinatie waarmee de voor de klant ontwikkelde en/of geconfigureerde software werkt. Updates van thema’s en plug-ins die betalend zijn, worden enkel op schriftelijke vraag of bevestiging van de klant bijgewerkt. Kosten die SolidConsult hiervoor maakt worden op de volgende factuur aan de klant verrekend. SolidConsult beslist autonoom hoe en wanneer een nieuwe versie wordt geïnstalleerd en welke features er aan de nieuwe versie worden toegevoegd. Mochten de technische vereisten om de software te kunnen gebruiken door de technologische evolutie wijzigen, dan zal SolidConsult hiervan de klant onverwijld op de hoogte brengen zodat hij, voor zover nodig, in staat is zijn lokale informatie-verwerkende omgeving op de nieuwe situatie af te stemmen.

Artikel 24. Referentiebeheer, accounts en wachtwoorden

Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van SolidConsult.

De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden en tokens), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

Artikel 25. Weigering externe aankoopvoorwaarden

SolidConsult weigert alle door de klant gestelde aankoop- of enige eigen voorwaarden, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overeenkomst tussen SolidConsult en de klant wordt uitsluitend omschreven in de algemene voorwaarden van SolidConsult.

Artikel 26. Verzuim en ontbinding

De klant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 • de klant een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden heeft en/of;
 • de klant heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met SolidConsult, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt en/of;
 • SolidConsult goede gronden heeft te vrezen dat de klant in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en/of;
 • de klant zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven en/of;
 • de opdracht, door nalatigheid van de klant, meer dan 6 maanden blijft open staan en/of;
 • de klant een natuurlijk persoon is en overlijdt.

SolidConsult is in de gevallen hierboven genoemd gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding of het opmaken van een eindfactuur, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

 • de overeenkomst/samenwerking/dienstverlening onmiddellijk in zijn geheel te stoppen zonder een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de klant en/of;
 • alle internetdiensten (zoals websites, webshops, etc.) offline te halen en/of;
 • het gebruik van de software op te schorten en/of;
 • enig door de klant aan SolidConsult verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;
 • het op grond van artikel 5 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Ontbinding met onderling akkoord: wanneer beide partijen deze overeenkomst/samenwerking beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen.

De voorwaarden van deze overeenkomst zullen eeuwigdurend toegepast blijven totdat deze expliciet worden beëindigd door SolidConsult, zonder kennisgeving en op elk moment. Voorwaarden kunnen niet worden beïnvloed door de beëindiging van deze overeenkomst.

Annulering van bestellingen kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van SolidConsult. In geval van annulering heeft SolidConsult het recht om 40% van de overeengekomen prijs van de goederen of diensten in rekening te brengen; dit laat het recht van SolidConsult om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

Artikel 27. Juridische informatie

U begrijpt en accepteert uitdrukkelijk u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, staat, provincie of gebied dat is bepaald door SolidConsult, iedere kwestie op te lossen die voortvloeit uit deze overeenkomst of verwant met uw gebruik van de goederen en/of diensten verleend door SolidConsult. Als het Hof van Justitie bevoegd is, en één van de voorwaarden uit deze overeenkomst wordt ongeldig verklaart, zal deze met onmiddellijke ingang worden verwijderd uit de overeenkomst en blijven de resterende voorwaarden gelden.

De website www.solidconsult.be en onderhavige algemene voorwaarden van SolidConsult zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de algemene voorwaarden aanleiding zou kunnen geven, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 28. Wijzigen algemene voorwaarden

SolidConsult behoudt het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen wens en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze voorwaarden zijn van kracht op de datum van publicatie en na het verifiëren van de akkoordverklaring getekend door alle bedrijfsleiders.

Artikel 29. Volledige overeenkomst

De bepalingen in deze algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van SolidConsult ter zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs. De klant wordt mogelijk aan aanvullende bepalingen en voorwaarden onderworpen wanneer u gebruikt maakt van één of meerdere diensten aangeboden door SolidConsult, zoals bv. een SaaS-contract.

SolidConsult mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

SolidConsult mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal de klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

Mocht enige, naar het redelijk oordeel van SolidConsult wezenlijke, bepaling in deze voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafwendbaar zijn, dan heeft SolidConsult het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of enige andere uiting van SolidConsult en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden.

Artikel 30. Verzamelen en verwerken van gegevens

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die u -op eender welke wijze- aan SolidConsult verstrekt, worden verwerkt door SolidConsult met hoofdzetel te Ternatstraat 37, 1742 Ternat. SolidConsult eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Indien u uw telefoon- of GSM-nummer aan SolidConsult meedeelt:

 • kunt u van SolidConsult telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen;
 • kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee SolidConsult contractueel verbonden is.

Indien u uw e-mailadres aan SolidConsult meedeelt kunt u van SolidConsult e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

SolidConsult zal u, naast het versturen van facturen, herinneringen of aangetekende zendingen, nooit per post contacteren.

Artikel 31. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden

SolidConsult verkoopt geen persoonsgegevens aan derden noch worden deze doorgegeven tenzij:

 • dit nodig is voor haar dienstverlening (zoals bv. de registratie bij een domeinserviceprovider);
 • dit wettelijk verplicht is;
 • zij toestemming heeft van de klant.

SolidConsult maakt soms links naar sites van derden (sociale media, toeleveranciers, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden en privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

SolidConsult biedt nooit advertenties aan op een van haar openbare of private services.

Artikel 32. Doeleinden

SolidConsult verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens uitsluitend die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruikt SolidConsult persoonsgegevens:

 • wanneer SolidConsult hiervoor toestemming heeft gekregen;
 • gebruik en beheer van diensten van SolidConsult in het algemeen met inbegrip van klantenadministratie;
 • klantenonderzoek met het oog op deelname aan een prijsvraag of een enquête;
 • in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan SolidConsult is onderworpen;
 • wanneer SolidConsult daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de klant.

SolidConsult verwerkt dus -mits toestemming van de klant- persoonsgegevens voor volgende concrete doeleinden:

 • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen;
 • om de beste service te kunnen bieden aan de klant;
 • om de aanvraag voor producten en diensten in behandeling te nemen.

Artikel 33. Databeveiliging

SolidConsult bewaart enkel persoonlijke gegevens van haar klanten die tevens worden beveiligd door haar eigen beveiligingsinfrastructuur. SolidConsult streeft ernaar om alle gegevens die het bezit (data, persoonsgegevens, etc.) op een zo veilig mogelijke manier te bewaren, zowel in haar fysieke kantoren als op haar netwerk.

SolidConsult gebruikt naast haar menselijke beveiligingskennis allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, encryptiesoftware, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie. Buiten de beveiliging die SolidConsult zelf toepast, doet zij beroep op Panda Security NV.

In geval van een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Artikel 34. Bewaartermijnen van data en persoonsgegevens

SolidConsult mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze verzameld werden. In realiteit bewaart SolidConsult data en persoonsgegevens van haar klanten zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke boekhoudkundige en fiscale plichten, maar ook uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen. Gearchiveerde gegevens (gegevens van beëindigde overeenkomsten) worden na een termijn van maximaal 10 jaar verwijderd.

Indien u uw gegevens wenst aan te passen of uzelf uit de systemen van SolidConsult wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met SolidConsult a.d.h.v. de contactgegevens vermeld in artikel 1.

Artikel 35. Gebruik van cookies en Google Services

Naast alle gegevens die de klant vrijwillig aan SolidConsult meedeelt, worden er door SolidConsult zelf ook gegevens verzamelt bij het bezoeken van haar website(s). Dit gebeurt onder de vorm van cookies.

Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die deze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies behoort normaal gezien tot de mogelijkheden van uw browser maar kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Door cookies te accepteren verleent u het recht aan SolidConsult om enkele gegevens te verwerken om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers van haar websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen (dit gebeurt aan de hand van Google Analytics).

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website(s) te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkingslocatie: VS – https://policies.google.com/privacy?hl=en

Artikel 36. Vertrouwelijkheid

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. SolidConsult verwerkt alle gegevens die zij in haar bezit heeft met de meeste confidentialiteit.

Artikel 37. Rechten van de klant en bezoeker van de website(s)

U hebt het recht om op ieder ogenblik van SolidConsult te vernemen of zij al dan niet uw persoonsgegevens verwerkt, en als zij ze verwerkt om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • voor welke doeleinden uw gegevens verwerkt worden;
 • welke categorieën van persoonsgegevens SolidConsult verwerkt;
 • met welke categorieën van derden SolidConsult uw persoonsgegevens deelt;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • welke rechten u heeft.

SolidConsult zal binnen de 30 kalenderdagen na uw aanvraag alle gegevens bezorgen.

U heeft als klant of bezoeker het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen waar de wet dit toelaat.

Artikel 38. Toepassing van algemene voorwaarden privacybeleid

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van persoonsgegevens. SolidConsult streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer SolidConsult persoonsgegevens verwerkt.

Door het gebruik van *.solidconsult.be stemt u impliciet in met onze privacy policy en ons cookie-gebruik. Cookies kunt u uitschakelen in uw browser en indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en bijhorend privacybeleid is uw enige mogelijkheid de website(s) van SolidConsult niet te bezoeken en geen gebruik te maken van haar producten en/of diensten.

Artikel 39. Algemene informatie en ingang van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en privacybeleid zijn opgemaakt en gepubliceerd op 9 maart 2019 en bijgewerkt op 5 juni 2020. Deze zijn steeds terug te vinden op de website van SolidConsult via solidconsult.be/voorwaarden-privacy of voorwaarden.solidconsult.be.

Terug naar boven